Skjemaer

  Utleie av egen bolig (bruksoverlating/fremleie)

  Borettslagsloven gir beboere rett til bruksoverlate for 3 år.

  Gebyr betales forskuddsvis i forbindelse med innsending av søknaden. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er betalt.

    Formålet i borettslag er basert på et grunnleggende prinsipp om brukereie. Det vil si at eieren skal bruke boligen selv. Det er derfor ikke aktuelt at en bolig i borettslag bare skal være et investerings- eller utleieobjekt. Fordi borettslagsloven baserer seg på prinsippet om brukereie er det også satt grenser for den enkeltes andelseiers bruksoverlating til andre.

    I de nye reglene har andelseieren rett til å overlate bruken av hele boligen i inntil 3 år dersom han/hun har bodd i boligen selv i minst ett av de to siste år. Om det er andelseiers ektefelle, andelseierens eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn som har bodd i boligen i minst ett år, anses også vilkåret for botid å være oppfylt.

    Dersom kravet til ett års botid er oppfylt kan andelseier søke styret om godkjenning til å overlate bruken av boligen i inntil tre år, uten å oppgi noen grunn for hvorfor man ønsker dette. Bakgrunnen for at det skal søkes godkjenning til styret er at borettslaget skal ha en mulighet for å foreta en vurdering av den/de personen(e) som det ønskes å overlate bruken til. Hvis det er forhold med personen som borettslaget/styret er kjent med, og kan dokumentere at vil være negativt for bomiljøet, kan man nekte godkjenning for denne aktuelle personen. Andelseieren må da finne en annen å overlate bruken til. Eksempel på forhold som kan nektes godkjenning er om en person tidligere har vært kastet ut pga husbråk, eller andre forhold som er i strid med borettslagets regler. Det er styret som må dokumentere forholdet som ligger til grunn for godkjenningsnektelsen.

    De nye bestemmelsene i borettslagsloven gir nå adgang til å kjøpe og eie bolig i borettslag som skal bebos av andelseierens eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn. I slike tilfeller skal også personene som skal bo i boligen godkjennes på lik linje som nye eiere godkjennes av borettslaget.

    Ved søknad om utleie ut over tre år står styret fritt til å samtykke, og i slike tilfeller bør andelseier begrunne hvorfor man søker om ytterligere bruksoverlating. I disse tilfellene må styret påse at likhetsprinsippet i laget er overholdt før en tar en avgjørelse.

    I forbindelse med bruksoverlating benyttes to begreper i loven som det er viktig å skille mellom. Det er «samtykke» og «godkjenning» og de har vidt forskjellig meningsinnhold. Med styrets samtykke menes den frie retten styret har til å si ja eller nei til en søknad. I disse tilfellene er det opp til styret selv om de skal gi samtykke. Godkjenning til bruksoverlating skal derimot gis hvis de ovenfor nevnte gitte forutsetninger foreligger.

    Praktiske opplysninger ved overføring av bolig

     Her finner du nyttig informasjon og skjemaer som skal benyttes ved overføring av bolig.

     Har du spørsmål?
     Send mail til eierskifte@vestbo.no eller kontakt June Telle, Marianne Bergfjord eller Mona Grimen på telefon 55 30 96 00.

      Før boligen kan overførers må følgende være i orden:

      Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres sammen med boligen.

      Medlemskap for hovedeier koster kr. 500. Medlemskap for medeier(e) koster kr. 800 i perioden 1.1. tom 30.9. og kr 500 i perioden 1.10. tom 31.12. Medeiere betaler årskontingent. Denne forfaller til betaling 15.4.

      Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kr. 2.875. Familieoverdragelse selger kr. 5.750.
      Skal kjøper notere pant i boligen er gebyret pr. pantenotering kr. 2.516.

      Søknad om overføring av bolig til nærstående finner du her.
      Søknad sendes direkte til styreleder eller Vestbo. Oversikt over boligselskapene som har avtale med Vestbo  finner du her. Når Vestbo mottar godkjennelsen som er behandlet av styret tar vi kontakt med alle parter og avtaler et møte. Erklæring/fullmakt blir utstedt og må undertegnes av alle parter og dokumentasjon på slektsforhold må fremlegges.

       


       

       Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres til gjenlevende ektefelle. Øvrige arvinge(r) må søke om godkjenning av overdragelse av andel. Søknad sendes til leder i boligaksjeselskapet. Søknad om godkjenning av ny eier finner du her

       Når arvingen(e) har mottatt uskifte-/skifteeattesten, sendes denne til Vestbo.
       Overføring til livsarving ihht skifte-/uskifteattest er kostnadsfritt
       Kontakt bank/låneinstitusjon dersom det er notert pant i boligen.  

        Før boligen overføres må følgende være i orden:

        Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres sammen med boligen.

        Medlemskap for hovedeier koster kr. 500. Medlemskap for medeier(e) koster kr. 800 i perioden 1.1. tom 30.9. og kr 500 i perioden 1.10. tom 31.12. Medeiere betaler årskontingent. Denne forfaller til betaling 15.4.

        Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kr. 2.875. Familieoverdragelse selger kr. 5.750.

        Dokument for overføring av hjemmel  fylles ut og sendes til:

        Statens Kartverk, Ullensvang
        Tinglysning Borettslag
        5288 Kinsarvik

        Skjema for overføring av hjemmel til andel finner du her

        Søknad om overføring av bolig til nærstående finner du her

        Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

        Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo. Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier ihht. tinglysningsdokumentet.

         


         

         Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres til ektefelle. Arving(ene) må søke om godkjenning av overdragelse av andel. Skjema for overdragelse av andel finner her

         Søknad sendes direkte til styreleder eller Vestbo. Oversikt over boligselskapene som har avtale med Vestbo  finner du her. Søknad om godkjenning av ny eier finner du her

         Overføring til livsarving ihht skifteattest/uskifteattest er kostnadsfritt.

         Skjema for overføring av hjemmel sendes i to eksemplarer, sammen med skifteattest/uskifteattest til:

         Kartverket Ullensvang
         Postboks 200
         5788 Kinsarvik

         Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo, sammen med skifteattest/uskifteattest og eventuell godkjenning. Endring av eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

          Før boligen overføres må følgende være i orden:

          Andel felleskostnader må være ajour innen overtakelsesdato.

          Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kostnadsfritt.
          Familieoverdragelse - gebyr (kjøper) kr. 4.500 inkl mva

          Dokument for overføring av hjemmel til andel fylles ut og sendes til:

          Kartverket Tinglysing
          Postboks 600 Sentrum
          3507 Hønefoss

          Ytterligere informasjon og skjema for overføring av hjemmel hos Kartverket finner du her:

          Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

          Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo. Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier ihht. tinglysningsdokumentet.

           Vennligst gi melding til styret når boligen skal overføres ihht skifteattest/uskifteattest. Overføring er kostnadsfritt. Skjemaet finner du her. Skjema for overføring av hjemmel fylles ut og sendes sammen med skifteattest/uskifteattest i to eksemplarer til:

           Kartverket Tinglysing
           Postboks 600 Sentrum
           3507 Hønefoss

           Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo sammen med skifteattest/uskifteattest.
           Endring i eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.